Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning

vid Uppsala universitet

Stöd till forskning inom peptidhärmande läkemedel


Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning vid Uppsala universitet inrättades 2014 med stöd av en donation från Kjell och Märta Beijers stiftelse. Syftet med etableringen var att genom ekonomiskt stöd till unga lovande läkemedelskemister och farmakologer som samarbetar, förstärka kompetensen inom området peptidhärmande läkemedel.

Sedan 2019 är professor Mats Larhed föreståndare för Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning.

Att göra läkemedel utgående från kortlivade små peptider ÄR en stor utmaning


Kan vår forskning leda till nya unika medel mot smärta, kognitionsnedsättning eller fibros?

Många endogena molekyler har kunnat modifieras till effektiva och oralt tillgängliga läkemedel. Kroppens små peptider har emellertid endast i en mycket begränsad omfattning kunnat utnyttjas trots att de utgör en mycket viktig grupp av molekyler med centrala reglerande funktioner i vår kropp.

Den främsta anledningen till detta är att små peptider bryts ner snabbt (oftast på mindre än 10 min), saknar selektivitet och svårligen absorberas från mag-tarm kanalen. Därtill gäller att många peptider inte bara bryts ner till inaktiva fragment utan emellanåt också till bioaktiva fragment som kan ha helt andra effekter än ursprungspeptiden. De senaste decenniernas forskning har lett till revolutionerande insikter om hur dessa peptider växelverkar med sina målproteiner.

 

Det övergripande målet för projektet ”Peptidhärmade läkemedel” är att utveckla generella strategier och metoder för skapandet av substanser som har förmåga att härma de gynnsamma egenskaperna hos fysiologiskt viktiga peptider men som därtill saknar peptidernas negativa egenskaper.

Inom projektet skräddarsys, framställs och karaktäriseras nya ligander (bindare) till peptidreceptorer dels genom mer klassiska tillvägagångssätt och dels genom att stegvis generera små läkemedelslika molekyler och då med de kroppsegna kortlivade bioaktiva peptiderna som förebilder. Speciellt det senare är en stor utmaning. Framställda ligander karakteriseras ingående i in vitro och i de fall det är relevant i in vivo modeller.

Inom Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning bearbetas främst små peptider i takykinin- och angiotensinsystemen.

  • Ett fokusområde är nya medel mot smärta. Opioider är effektiva analgetika men är förenade med en serie oönskade bieffekter. De är kraftigt beroendeframkallande och därtill verkar opioider och många andra narkotikaklassade preparat kunna leda till nedsatt kognitiv förmåga. 
    Substanser aktiva på receptorer både i takykinin- och angiotensinsystemen har framställts som potentiella framtida analgetika men även opioida peptider har studerats.

  • Ett annat fokusområde är nya kognitionsförstärkare. Det finns ett stort behov av explorativ forskning och nya läkemedel som förstärker minne och inlärning. Behovet av nya läkemedel vid demens och Alzheimer’s sjukdom är påtagligt. Vi framställer läkemedelslika molekyler och studerar hur dessa peptidhärmande substanser kan förbättra kognition men även hur narkotiska preparat och andra missbrukade substanser påverkar parametrar viktiga för kognition. Därtill studeras tillväxthormon (GH). Vi önskar kunna reversera uppkomna skador. 
    Substanser aktiva på receptorer i angiotensinsystemet framställs och studeras som potentiella kognitionsförstärkare.

  • Ett tredje fokusområde är nya medel med antifibrotisk effekt. 
    Substanser aktiva på receptorer i angiotensinsystemet har framställts och studeras ingående.


Kontakt

Adress

Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning

Institutionen för läkemedelskemi

BMC, Uppsala Universitet

Box 574, 751 23 Uppsala

Epost
Telefon